Polityka prywatności

PRYWATNOŚĆ ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ LUB BĘDĄ PRZETWARZANE

W związku z realizacją obowiązków wynikających z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Mebloteka Sp.z o.o. regon 361151038 (dalej zwanym „mebloteka”).
2. W zakresie w jakim Grupa Mebloteka Sp.z o.o. regon 361151038 realizuje inwestycje ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Względem osób, których dane osobowe są przetwarzane mebloteka, podmiotem odpowiedzialnym za wypełnianie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych Grupa Mebloteka Sp.z o.o. regon 361151038. Zasadnicza treść uzgodnień pomiędzy mebloteka zostanie udostępniona na wniosek osoby, której dane są lub będą przetwarzane. Niezależnie od powyższego osoby, których dane osobowe są przetwarzane wspólnie przez mebloteka, mają prawo wykonywać przysługujące Im prawa wobec wyżej wskazanego podmiotu, który przetwarza ich dane osobowe.
3. Adres siedziby oraz adres korespondencyjny dla każdej ze spółek to: al. Niepodległości 813-815 /10 Sopot 81-810
4. Wszelkie zgłoszenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych należy kierować bezpośrednio do Grupa Mebloteka Sp. z o.o..
5. Zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną. Adres e-mail: salon@mebloteka.com.pl lub al. Niepodległości 813-815 /10 Sopot 81-810
6.
Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile jest to technicznie możliwe, mogą Państwo również żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne: dla wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy lub z uwagi na uzasadniony interes mebloteka lub dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mebloteka, odbiorcą Państwa danych osobowych będą mebloteka. Odbiorcą danych osobowych mogą być, ponadto podmioty, z którym mebloteka współpracują w celu realizacji zadań, do których się zobowiązali lub których podjęcie jest konieczne z uwagi na interes jednej ze stron (m.in. kancelarie prawne, kancelarie notarialne, banki prowadzące rachunki powiernicze, wykonawcy serwisowi, administratorzy nieruchomości etc.).
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody danej osoby, dane osobowe mogą być przekazywane na rzecz podmiotów, z którymi mebloteka współpracują w związku z realizacją poszczególnych celów, na podstawie których dochodzi do przetwarzania (agencje marketingowe, firmy wykonujące badania ankietowe etc.).
9. Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu (tworzeniu profilów Klienta) w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. Mebloteka nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.
10. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: a.
Cel: wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a brak ich podania uniemożliwia jej zawarcie;
b.
Cel: prawnie uzasadniony interes mebloteka. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem mebloteka jest przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy. Podanie danych osobowych przez osobę fizyczną nie jest konieczne, ponieważ mebloteka jest już w posiadaniu tych danych
c.
Cel: udział w badaniach opiniotwórczych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Wyrażenie zgody i podanie danych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody bądź nie podanie danych osobowych czyni niemożliwym udział w badaniu.
d. Cel: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na mebloteka wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w zakresie obowiązków księgowych, podatkowych i archiwizacyjnych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
11. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda (patrz pkt. 10 ppkt. c) i d) niniejszej informacji), mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dla przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Okres czasu, przez który Państwa dane osobowe będą przetwarzane, jest uzależniony od celu, w jakim zostały one zgromadzone, tj.: a. W przypadku osób fizycznych będących stroną umowy zawartej z mebloteka, bądź osób fizycznych zmierzających do zawarcia umowy (prowadzących negocjacje handlowe) mebloteka – co najmniej do czasu przedawnienia roszczeń każdej ze stron umowy lub przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
b. W przypadku osób fizycznych zainteresowanych zakupem produktów z aktualnej oferty mebloteka, w związku z koniecznością podjęcia działań na żądanie osoby, której dane są przetwarzane – przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zgłoszenia żądania;
c. W przypadku osób fizycznych wyrażających zainteresowanie zakupem produktów, które będą oferowane w przyszłości – przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wprowadzenia produktu do ogólnodostępnej oferty mebloteka;
d. W przypadku osób fizycznych, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – przez okres nie dłuższy niż 8 lat od momentu wyrażenia zgody.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jakie informacje o Użytkownikach gromadzi witryna internetowa www. mebloteka.com.pl i w jaki sposób może je wykorzystywać?
Witryna internetowa www. mebloteka.com.pl wykorzystuje i zbiera informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
W pojedynczych przypadkach zbieramy informacje o Użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku badań ankietowych, czy zapytań przesyłanych przez dostępny na stronie formularz).
Żadne z powyższych informacji nie będą jednak przekazywane osobom trzecim w celu innych niż cel w którym dane te zostały zgromadzone.
Adresy IP Użytkowników witryny internetowej są wykorzystywane w takich przypadkach jak:
• diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera;
analiza naruszeń bezpieczeństwa, czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną WWW;
• gromadzenie, czy też identyfikacja danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.
W szczególnych przypadkach możemy sporządzać zbiorcze raporty lub ogólne zestawienia tematyczne, które zostaną ujawnione osobom trzecim. Raporty te i zestawienia nie zawierają jednak danych pozwalających na identyfikację Użytkowników witryny.

Cookies

Witryna www. mebloteka.com.pl wykorzystuje pliki „Cookies”. Pliki „Cookies” zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika – nasz serwer może je odczytać dopiero przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Wyłączenie funkcji „Cookies” w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna www.mebloteka.com.pl wykorzystuje pliki „Cookies”, aby dostarczać treść najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom odwiedzających ją osób oraz w innych celach, takich jak np. ustalenie rankingu najczęściej oglądanych inwestycji.
W celu łatwego zarządzania plikami „Cookies”, należy wybrać przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami:
• Internet Explorer • Safari • Chrome • Firefox • Opera.
Urządzenia mobilne:
• Android • Apple Safari • Windows Phone • Blackberry.
Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie plików „Cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym administrator strony będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.
W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych, badań ankietowych oraz od uczestników konkursów realizowanych na stronie www. mebloteka.com.pl
Strona www. mebloteka.com.pl korzysta z formularza kontaktowego, dzięki któremu można składać zapytania oraz pozyskiwać niezbędne informacje. Formularz ten pozwala na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
Informacje, które pochodzą z formularza, są wykorzystywane do kontaktu z osobą, która złożyła zapytanie. Użytkownicy strony internetowej mają również możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie od Grupa Mebloteka Sp. o.o. informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną.
Podczas przeprowadzanych badań ankietowych prosimy Użytkowników o podanie informacji kontaktowych, takich jak adres poczty elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach, tzn. po wyrażeniu odpowiedniej zgody, używamy informacji kontaktowych pochodzących z wypełnionych ankiet do wysyłania osobom, które wzięły udział w takim badaniu, informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych, które mogą Państwa zainteresować.
Dane kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane także do nawiązania z Nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.
Ochrona prywatności osób niepełnoletnich
Witryna internetowa www. mebloteka.com.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku Użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę www. mebloteka.com.pl, takie jak adresy poczty elektronicznej, są wykorzystywane zgodnie z celem w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.
Zabezpieczenia
Witryna internetowa www. mebloteka.com.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające za zadanie ochronę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją danych pozostających pod naszą kontrolą. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawo dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostało w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w posiadaniu osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowoadresowych posiada tylko ograniczona liczba uprawnionych osób, na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też udostępnionych form kontaktu, mają możliwość wysyłania wiadomości pod adres e-mail salon@mebloteka.com.pl

Grupa Mebloteka